วันที่ 6 มกราคม 2563 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ  นางนฤมล บูรณะ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากวัสดุท้องถิ่นที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น