กิจกรรมนำเสนอผลงานรายวิชาการจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ “กิ๋นข้าวฮ่วมพา เบิ่งนางหล้าสาวผู้ดี”

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ  สาขาวิชานาฏศิลป์และวิชาชีพครู จึงส่งผลให้มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ต่างๆ สู่กระบวนการจัดการแสดงภาคสนามจากเหตุผลดังกล่าวสาขาวิชานาฏศิลป์จึงจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ  จึงได้นำชื่อโครงการมาบูรณาการในการตั้งชื่องาน โดยใช้ชื่องานว่า “กินเข่าฮ่วมพา เบิ่งนางหล่าสาวผุดี”ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงในการจัดการบริหารงาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจ  เข้ามารับประทานอาหารร่วมกัน ชมการประกวดสาวงามประเภทสองในชุดผ้าไทย และการแสดงร่วมสมัย และการแสดงที่สื่อถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่สังคม
  2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การบริการด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาสาขานาฏศิลป์
  3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชุมชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะยิ่งขึ้น

รูปแบบกิจกรรม

รูปแบบงาน “กินเข่าฮ่วมพา เบิ่งนางหล่าสาวผุดี”  โดยเน้นกระบวนบริหารจัดการที่เป็นขั้นตอนแบ่งฝ่ายในการทำงาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นระบบ จึงมีความหลากหลายภายในงาน ได้แก่

  1. การประทานข้าวร่วมกัน 1 พาแลง 399 บาท / 4 ท่าน โดยจะจัดเป็นแถวโซนที่นั่ง และจะมีบัตรพาแลง 1 ใบ พร้อมเลขที่นั่งสำหรับผู้ที่ซื้อที่นั่งพาแลง
  2. การประกวดสาวงามประเภทสองในชุดผ้าไทยแสดงถึงวัฒนธรรมของไทย

3.การแสดงโมเดิร์นดานซ์ 2 ชุดการแสดง

  1. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 2 ชุดการแสดง
  2. การจัดจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าผ้าที่เป็นโลโก้ของงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

เวทีกลาง ถนนคนเดินเซาะกราว วอคกิ้งสตรีท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดทำโครงการ และนำไปปรับใช้ในการทำงานได้
  2. มีผลงานในการจัดกิจกรรม ในรูปแบบการบริหารจัดการ
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ตรงในการชมงานด้านวัฒนธรรม

ความคิดเห็น