การนำเสนอผลงาน ละครเวทีเรื่อง สีดา “ความรักและคำสาบาน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการแสดงละคร โดยมีอาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งจัดแสดงขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องปรุชุมชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น