วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ อินตะนัย  วิทยากรบรรยาย จากบริษัท ESCO#ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ#นศ.ได้รับความรู้และของแจกเพียบ#💚💚

ความคิดเห็น