สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง โครงการการสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สำหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน

ความคิดเห็น