เมื่อระหว่างวันที่ 24 –  26 ตุลาคม 2562 ได้ขอไปราชการร่วมโครงการประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาคำตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้รับหนังสือมาศึกษาเพิ่มเติมเป็นเอกสารที่มีความน่าสนใจมาก

ความคิดเห็น