เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ให้กับครู และบุคลาการทางการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนว       ไอสโคปสำหรับเด็กปฐมวัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้ไปอบรมที่โรงเรียนเกษมพิทยานำมาใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ ครูและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น