สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ โครงการจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชั้นป.1-3 และในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นป.4-6 กิจกรรมจัดทำอาหารเลี้ยงน้อง และกิจกรรมสันทนาการเล่นเกม ผ

ความคิดเห็น