22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนให้ครูในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนให้ครูในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การประถมศึกษา 1-4 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 คน

 

ความคิดเห็น