ร่วมนำเสนอโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ในนามทีม เนียงละออ พัฒนาผลิตภัณฑืกลุ่มแปรรูปสมุนไรบ้านระกาใต้

ความคิดเห็น