ทำบุญตักบาตร์ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีการตักบาตรประจำสัปดาห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น