11 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏบัติการ ในหัวข้อ “การทำแผนที่และการทำผังชุมชน” ให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอบคุณพื้นที่ดีๆ จาก #อาจารย์สุจิตรา ยางนอก ที่ส่งไมค์ต่อ เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง #สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และ #สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ความคิดเห็น