เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจอดรถอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งอาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์ ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไ

ทย ครั้งที 22 (NSC 2020) ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น