ระบบจอดรถอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020) ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ความคิดเห็น