พิธิทำบุญตักบาตร์ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีการตักบาตรประจำสัปดาห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น