วันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงส่งรุ่นพี่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 “ปฐมวัยสานสัมพันธ์ 63” ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 23 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษาได้แสดงความยินดีกัยรุ่นพี่ชั้นปีที่ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี

ความคิดเห็น