เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการออกนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ประจำปี 2562 ณ รพ.บ้านกรวด รพ.ละหานทรายและ รพ.เฉลิมพระเกียรติ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น