นำเสนอ Website คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และของสาขาวิชาทั้ง 9 สาขา บวก 1 คณะ ที่รับผิดชอบดูแล

ในนาม Admin ผู้ดูแลเว็บไซต์ ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 อาคาร 25

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น