สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการ สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาอาจาย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการสอนเพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่  7-8 ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น