กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และนำความรู้ไปขยายผลโดยใช้นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายและอาศัยโรงเรียนเป็นฐานในการฝีกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วย FUNCTION TRAINING กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านตูบช้าง วิทยากร ดร.อมรเทพ วันดี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น