โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษามีความรู้ความเข้าใจการผลิตผลงานทางวิชาการ และพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน การฝึกกีฬาที่อยู่ในศาสตร์ทางพลศึกษา และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

ความคิดเห็น