อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  นำความรู้ไปบริการวิชาการให้กับครูปฐมวัยที่เป็นศิษย์เก่า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เรื่อง สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา EF สำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25-26 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น