สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทยครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ได้วัดความรู้ความสามารถทางภาษาไทย และทางสาขาได้มีโอกาสให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

 

ความคิดเห็น