วันที่ 16 มีนาคม 2563 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Personal Website และส่งเสริมให้บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถเก็บองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

ความคิดเห็น