16 มีนาคม 2563

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Personal Website ในหัวข้อ การทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Personal Website และส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถเก็บองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

 

ความคิดเห็น