วันที่ 16-17 มีนาคม 2563  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website” ณ ห้องปฏิบัติการหงส์สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร นวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ความคิดเห็น