สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอ.ดร.นิยม อานไมล์ หัวหน้าโครงการ ร่วมเดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักอินทรีย์แก่นักเรียนในโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้หลากหลายกลุ่มสาระเพื่อหนุนเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นสื่อกลางของคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรุ้นักเรียนชั้นป.5-6 ในการจัดทำแปลงปลูกผักอินทรีย์ และสอนเรื่องการปลูก การดูแลรักษา เพื่อบูรณาการวิชาการเกษตร กับการเรียนการสอนและได้ผลผลิตผักใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

ความคิดเห็น