เข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น