28 ตุลาคม 2562
พานักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย ภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ณ สถานศึกษาในบริเวณตำบลสวายจีก เทศบาลตำบลหลักเขต และเทศบาลตำบลสองชั้น

 

ความคิดเห็น