สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย “ภูมิศาสตร์เทคนิค” โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–1 กันยายน 2562 มีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

การรับรู้ระยะไกล                                                            อาจารย์ชนัดดา  รัตนา

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                         อาจารย์สมคิด  สาลี

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกและงานภาคสนาม               อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  ทะนันไธสง

ความคิดเห็น