เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีการออกนิเทศครั้งที่ ๓ เพื่อติดตามผลของโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสุขภาวะทางด้านกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา

ความคิดเห็น