คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการหลักสูตรอบรมการออกแบบระบบน้ำในงานภูมิทัศน์ นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบน้ำในงานภูมิทัสน์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มจัดสวนสวย ร่วมกับบริษัทบ้านไร่ แอนด์สปริงเกลอร์ จำกัด และบริษัทRain Bird จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้อบรมระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562  ณ 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรรณบุรี โดยได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านการจัดทำระบบการวางผังการให้น้ำในการจัดภูมิทัศน์ การวางระบบController ในการควบคุมน้ำผ่านเครือข่ายไร้สาย ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการให้น้ำในงานภูมิทัศน์ที่ ไร่แสงเดือน อ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี  อันจะนำความรู้มาใช้ใช้ในการจัดกิจกรรมแข่งขันจัดสวนภูมิทัศน์และบุรณาการกับการสอนในรายวิชาการออกแบบจัดสวนและตกแต่งสถานที่

ความคิดเห็น