คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.พีร์นิธี  ราชวิชา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี และคณาจารย์  นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมงและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยได้ร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิชาการสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ประมง เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ด้านการแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร ด้านนวัตกรรมอาหาร การประกวดทักษะวิชาชีพ การฟาดแส้ การจัดตู้ปลา การกรอกวัสดุปลูก การทดสอบประสาทสัมผัสด้านอาหาร โดยในงานคณบดีและประธานสโมสรนักศึกษาได้ร่วมประชุมเครือข่ายภาคีความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ โดยเจ้าภาพในปีหน้าคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความคิดเห็น