คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดี อ.พีร์นิธิ ราชวิชา ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ และสาขาวิชาประมง ร่วมพิธีเปิดงาน จริงใจ FRMERS’MARKET by Robinson Lifestyle Burirum ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารห้างโรบินสันไลต์สไตล์บุรีรัมย์ มาร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดงาน พร้อมเขเ้าเยี่ยมชมบูธและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมออกบูธจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย อาทิ ไข่เค็มใบเตย ผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมอบจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ผักปลอดสารพิษฝีมือจากนักศึกษางานวิจัยและกิจกรรมของนักศึกษา  ผักไฮโดรโปนิกส์และข้าวอินทรีย์นำมาจัดจำหน่ายให้กับผู้คนที่มาร่วมจับจ่ายซื้อของ เป็นการช่วยฝึกกระบวนการด้านขายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความสนใจมีคนมาจับจ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็น