สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์ จันทร์งาม และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน TQF : กิจกรรมรุ่นพี่แนะแนวทางการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มุ่งสู่วิชาชีพครู 2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสอบเข้าสู่วิชาชีพครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 213  คน ประกอบไปด้วยนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น