1. ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องมีการพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนการสอน
  2. การบูรณาการรายวิชาและผู้เรียนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน
  3. การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงสามารถพัฒนาทั้งผู้สอน ผู้เรียน การสร้างสื่อ การสารต่อแนวทางพัฒนาความรู้

ความคิดเห็น