โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา

เป็นหนึ่งในกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชา เพศศึกษารอบด้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดพิทยาคาร  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น