องค์กรต่างๆ ถ้ามีการสูญเสียคนเก่ง-ดี จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานและยังสูญเสียความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยู่กับบุคคลนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้องค์การต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคนเก่ง-ดีในองค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากคนเก่งที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถรักษาคนเก่ง-ดี เหล่านี้อยู่กับองค์กร รวมถึงสามารถดึงดูดคนเก่ง-ดี จากภายนอกให้เข้ามาอยู่กับองค์กรได้ การบริหารจัดการคนเก่ง จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการในเรื่องนี้

ไม่มีองค์กรใดจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ใส่ใจเรื่องคน

ทุนมนุษย์

การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดีสรัปชั่น

จะพัฒนางานต้องเตรียมคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ

ไฟล์แนบ

pdf Human Capital-ในยุคดิสรับชั่น

ขนาดไฟล์ 176 KB | จำนวนดาวน์โหลด 212 ครั้ง

ความคิดเห็น