วิทยากรอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่องการหาความเร็วของเสียงให้แก่โรงเรียนพยัคฆภูมพิสัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

ความคิดเห็น