ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมสัมนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ​ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำภูมิภาค (Local Trainers) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (สสวท) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

ความคิดเห็น