ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กำหนดจัดโครงการวันราชภัฏ
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่วิทยาลัยครู ทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นศักดิ์และศรีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า

ความคิดเห็น