นักศึกษาสาขาวิชาฟิสกิส์และคณาจารย์ ร่วมทำบุญตักบาตร

ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น