โครงการอบรม แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยใช้ SEO เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ Google และเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ภายในองค์กรต่างๆ เช่น เว็บไซต์บุคลกร BRU Personal Website จัดขึ้นโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรม SEO
จัดขึ้นโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น