ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติ และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ความคิดเห็น