ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 เป็นวิทยากรโครงการ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น