สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น