ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 เป็นวิทยากรโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเส้นทางอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น