โครงสร้างสร้างความเป็นเลิศสู่คุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

“ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างทีมงานในยุคดิจิทัล”

จัดดดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ความคิดเห็น