ผู้วิจัย

ประภาส ไชยเขตร

บรรณานุกรม

กนกพรรณ เถาทอง. (2545). กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลิสม์. ปริญญานิพนธ์. ศป.ม.ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2543). การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “น.ณ.ปากน้ำ ฟื้นหลังศิลปินละแวกหน้าพระลาน” ใน โลกหนังสือ ป.3 ฉ.7 เมษายน 2523. บุศรินทร์ คำหุ่ง. (2545). ประวัติศาสตร์สากล. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สดชื่น ชัยประสาธน์. (2539). จิตกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสม์ในประเทศไทย 2507-2527. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. อัฐพร นิมมาลัยแก้ว. (2548). สาระแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิต. สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประภาส ไชยเขตร

Abstract

The purposes of this research were 1) to analyze the creation of the total surrealistic paintings of woman in terms of contents, colour sets, colouring techniques, diminution, and arrangement and 2) to create surrealistic paintings of woman with acrylic on canvas. The samples included surrealistic paintings of woman obtained through purposive random sampling. The research instruments consisted of grid table analysis form, structured observation form, structured interview, and the paintings created by the researcher. The data were collected from artistic experts through a Delphi technique and was statistically analyzed in percentage. The findings revealed as follows: The surrealistic paintings of woman showed that, in terms of contents, imagination and romance was mostly used. Besides, the theme of woman and object, and machines was also included. As for colour sets, white shade was mostly used and followed by brown, blue, grey, dark blue, black, red, yellow, purple, green, and orange. For colouring techniques, flat wash was mostly adopted and followed by mixed colouring, pressing, and printing. For diminution, curves were mostly found and followed by free forms. The methods of diminution, which were mostly used, included linking followed by shrinking. For arrangement, the symmetrical arrangement based on sensation with eye focus was mostly used.

Keywords

ความคิดเห็น