ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ประจำเดือนตุลาคม

ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เพื่อวางแผนและมีข้อตกลงร่วมกันในการทำงานเพื่อนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ความคิดเห็น